Jako vlastník technické infrastruktury poskytujeme na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006Sb, o územním plánování a stavebního řádu, údaje o poloze svých sítí, podmínkách napojení, ochrany, vč. dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedení stavby.
Postup předání vaší žádosti


1. Kontaktní údaje pro zaslání žádosti o vyjádření

 • Z důvodu digitálního zpracování žádosti a archivace, zasílejte prosím žádosti včetně podkladů pro vyjádření elektronicky. Nejlépe editovatelné PDF. Pokud nebude žádost obsahovat požadované náležitosti, nebude vaše žádost vyřízena.
 • Emailová adresa: vyjadreni@silesnet.cz (podporované formáty příloh: PDF, DOC, ODT)


2. Požadované podklady

Žádost musí obsahovat:

 • Název akce, včetně určení lokality výstavby (ulice a obec, parc. č., katast. území, apod.)
 • Investor akce
 • Stručný popis stavby
 • E-mailovou / korespondenční adresu, tj. vaši adresu pro doručení vyjádření
 • Fakturační údaje plátce poplatku za vyjádření (v případě zaslání poštou)
 • Kontaktní údaje (tj. kontaktní osoba, včetně jejího tel. čísla)

Situace stavby

 • Situace širších vztahů nebo zákres do katastrální mapy (z předložené situace musí být zřejmý rozsah zájmového území / dané stavební akce) případně projektovou dokumentaci


3. Způsob úhrady

Společně s Vyjádřením k existenci sítí Vám bude odeslán běžný daňový doklad, obsahující platební a bankovní údaje potřebné pro provedení příslušné platby bankovním převodem na účet SilesNet.


Sazebník a způsob úhrady

Poskytování výše uvedených služeb je spojeno s provozními náklady na straně SilesNet. V souladu se zněním § 161 stavebního zákona jsou Vyjádření k existenci sítí SilesNet zpoplatňovány dle následujícího sazebníku.
Vyhotovení elektronicky – zaslání emailemzdarma
Vyhotovení vyjádření v papírové formě + zaslání poštou200 Kč bez DPH


Lhůta pro zpracování žádosti

Standardní doba pro vyřízení vašeho požadavku je do 30 dnů od doručení vaší žádosti - dle § 161 zákona č.183/2006Sb. - který stanovuje pro stavby 30 denní lhůtu pro vyjádření.
Vytyčení SEK SilesNet


1. Kontaktní údaje pro zaslání žádosti o vytyčení2. Požadované podklady

Žádost musí obsahovat:

 • Číslo jednací našeho vyjádření k existenci sítě
 • Název akce, včetně určení rozsahu dotčení
 • Investor akce
 • E-mailovou / korespondenční adresu, tj. vaši adresu pro doručení protokolu o vytyčení a kontrole
 • Fakturační údaje plátce poplatku za vyjádření (v případě zaslání poštou)
 • Kontaktní údaje (tj. kontaktní osoba, včetně jejího tel. čísla)


3. Způsob úhrady

Zápis o vytyčení sítí vám předáme po zaplacení faktury za vytyčení. Případně je možný zápis o vytyčení do SD akce.


Sazebník a způsob úhrady

Poskytování výše uvedených služeb je spojeno s provozními náklady na straně SilesNet. Vytyčení je prováděno geodeticky dle následujícího sazebníku.
vytyčení úseku do 100 m1 800,- Kč
každý další započatý 100 m úsek (101-200m, 201-300m, atd.)1 400,- Kč
Kontrola souběhu a křížení při dotčení stavby s naší SEK350,- Kč
Doprava (z Českého Těšína a zpět)12,- Kč / 1km