Vyjádření o existenci sítí

Jako vlastník technické infrastruktury poskytujeme na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006Sb, o uzemním plánování a stavební řádů (dále jen „stavební zákon“), údaje o poloze svých sítí, podmínkách napojení, ochrany, vč. dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedení stavby.

Postup předání vaší žádosti

1. Kontaktní údaje pro zaslání žádosti o vyjádření

2. Požadované podklady

 • Žádost musí obsahovat:
  • Název akce, včetně určení lokality výstavby (ulice a obec, parc. č., katast. území, apod.)
  • Stručný popis stavby
  • Korespondenční adresu, tj. vaši adresu pro doručení vyjádření
  • Fakturační údaje plátce poplatku za vyjádření (v případě zaslání poštou)
  • Kontaktní údaje (tj. kontaktní osoba, včetně jejího tel. čísla)
 • Situace stavby
  • Situace širších vztahů nebo zákres do katastrální mapy (z předložené situace musí být zřejmý rozsah zájmového území / dané stavební akce)

3. Způsob úhrady

Společně s Vyjádřením k existenci sítí Vám bude odeslán běžný daňový doklad, obsahující platební a bankovní údaje potřebné pro provedení příslušné platby bankovním převodem na účet SilesNet.

Sazebník a způsob úhrady

Poskytování výše uvedených služeb je spojeno s provozními náklady na straně SilesNet. V souladu se zněním § 161 stavebního zákona jsou Vyjádření k existenci sítí SilesNet zpoplatňovány dle následujícího sazebníku.

Vyhotovení elektronicky – zaslání emailem zdarma
Vyhotovení vyjádření v papírové formě + zaslání poštou 200,- Kč bez DPH

Lhůta pro zpracování žádosti

Standardní doba pro vyřízení vašeho požadavku je do 30 dnů od doručení vaší žádosti - dle Správního řádu - který stanovuje pro stavby 30 denní lhůtu pro vyjádření (§ 161 zákona č.183/2006Sb.)